Salg & Levering

Nedenstående betingelser gælder for alle ordrer og leverancer fra Lindholm Maskiner a/s, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. Eventuelle indkøbsbetingelser fra køber er uden bindende virkning, selvom de ikke er udtrykkeligt afvist af Lindholm Maskiner a/s.

1. Tilbud og ordreaftale

 • 1.1 Tilbud er bindende for Lindholm Maskiner i 30 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.
 • 1.2 Aftale er indgået, når kundens skriftlige accept er modtaget af Lindholm Maskiner a/s.

 

2. Pris, levering og betaling

 • 2.1 Alle priser er ekskl. moms.
 • 2.2 Såfremt produkterne er omfattet af en af Lindholm Maskiner a/s benyttet prisliste, sker prisberegningen på basis af den prisliste, der er gældende på ordredagen. Lindholm Maskiner a/s forbeholder sig ret til at foretage prisændringer til enhver tid samt løbende at kreditvurdere kunder for betalingsvilkår m.v.
 • 2.3 Levering er ab Vissenbjerg, såfremt andet ikke er aftalt.
 • 2.4 Betalingsvilkår for maskiner er netto 8 dage fra fakturadato medmindre andet er aftalt. Brugte maskiner ligeledes netto 8 dage fra fakturadato. Reservedele, tilbehør m.m. er netto 14 dage. Ved betaling efter forfaldsdatoen tilskrives morarenter med 2% pr. påbegyndt måned. Gebyr for betalingspåmindelse nr. 1 er kr. 100,- og for nr. 2 kr. 500,-. For ordrer under kr. 5.000,- ekskl. moms kan tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 250,-.
 • 2.5 Parterne kan aftale, at levering skal ske på en bestemt dato eller bestemt tid efter aftalens indgåelse.
 • 2.6 Hvis Lindholm Maskiner a/s ikke leverer indenfor leveringstiden, er køber berettiget til, ved meddelelse til Lindholm Maskiner A/S, at kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor, og derved angive, at køber agter at hæve aftalen, såfremt levering ikke sker indenfor denne frist. Såfremt leveringen ikke er sket indenfor den således fastsatte frist, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Lindholm Maskiner a/s, at hæve købet.
 • 2.7 Såfremt køber ikke hæver aftalen, har han ikke ret til nogen godtgørelse i anledning af forsinkelse fra sælgers side.
 • 2.8 Såfremt forsinkelsen skyldes omstændigheder, som ligger udenfor Lindholm Maskiner a/s´ kontrol, forlænges leverings-tiden tilsvarende.
 • 2.9 Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.

 

3. Reklamation

Reklamation skal ske skriftligt og være Lindholm Maskiner a/s i hænde senest 6 arbejdsdage efter, at leveringen har fundet sted. For fejl og mangler, som ikke kan opdages ved omhyggelig undersøgelse af det solgte, skal reklamation ske senest 6 arbejdsdage efter, at fejlen/manglen ved almindelig agtpågivenhed kunne være opdaget.

3.1 Returnering

Returnering af varer kan kun ske mod forudgående aftale og senest 14 dage fra modtagelsesdato. Skaffevarer kan ikke returneres. Varen skal returneres i original emballage og må ikke have fejl og mangler. Lindholm Maskiner a/s kan fradrage op til 50% af varens værdi ifm. eventuel kreditering. Fragt- og håndteringsomkostninger krediteres ikke. Alle omkostninger ved returnering afholdes af køber.

4. Indbytningspris

Er der i tilbud, ordrebekræftelse eller købsaftale forudsat, at sælger skal tage maskiner i bytte, bærer køber risikoen herfor, indtil det ibyttetagne overgives til Lindholm Maskiner a/s. Alle indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne:

 • A) Overgives til sælger i samme stand som den, hvori det er besigtiget af Lindholm Maskiner a/s, bortset fra almindeligt slid ved normal brug indtil afleveringen sker, og
 • B) Er forskriftsmæssigt vedlige-holdt og efterset indtil overgivelsen til Lindholm Maskiner a/s. Hvis værdien af det ibyttetagne på grund af forhold, som køber bærer risikoen for, ikke svarer til den anførte indbytningspris, reguleres differencen over den kontante del af købesummen.

 

5. Ejendomsforbehold og tilbagetagelsesret

Lindholm Maskiner a/s forbeholder sig ejendomsretten til salgs-genstanden, indtil hele købesummen inkl. moms er betalt.

 

6. Afhjælpning af fejl og mangler

Afhjælpning af fejl og mangler følger gængs praksis jf. dansk lovgivning.

 

7. Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. Lindholm Maskiner a/s er dog aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

 

8. Leveringsforbehold (force majeure)

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vare-knaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Omstændigheder, som nævnt, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen.

 

9. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne i anledning af aftalen afgøres efter dansk ret. Sø- og Handelsretten i København eller Lindholm Maskiner a/s´ forretningssted skal efter Lindholm Maskiner a/s´ valg danne værneting.

En familieejet virksomhed, med fokus på specialmaskiner og traktorer til det grønne område som golfbaner, parkanlæg, fodboldstadions og kunstgræsbaner m.v.

Produkter

Vi har stort udvalg af maskiner indenfor områder som f.eks. dybdeluftning, kunstgræs, overfladeluftning, topdressere og løvblæsere.

Virksomhedsprofil

Lindholm Maskiner A/S har fokus på specialmaskiner til det grønne område som golfbaner, parkanlæg, fodboldstadions m.v.

Kontakt

Du kan altid kontakte os på telefon 72 44 11 12 eller via E-mail på info@lindholmmaskiner.dk vi står altid klar til at hjælpe dig.

LINDHOLM MASKINER A/S   |   INDUSTRIVEJ 9, 5492 VISSENBJERG   |   TLF: 72 44 11 12   |   EMAIL: INFO@LINDHOLMMASKINER.DK

Følg os på facebook